Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 lutego 2019 10:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekunki domowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze - opiekunki domowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej

Warta Bolesławiecka, dnia 13.02.2019 r.Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekunki domowej
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej
ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze - opiekunki domowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Warcie Bolesławieckiej


Forma zatrudnienia: umowa o pracę, planowany termin zatrudnienia marzec 2019 r.


1.Wymagania niezbędne:
a)obywatelstwo polskie,
b)korzystanie z pełni praw publicznych,
c)nieposzlakowana opinia,
d)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e)posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f)wykształcenie minimum podstawowe,
g)kurs potwierdzający kwalifikacje do wykonywania opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi lub doświadczenie w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
h) Prawo jazdy kategorii ”B” i własny środek transportu.


2. Wymagania dodatkowe:
a)umiejętność organizacji pracy w domu podopiecznego,
b)samodzielność, obowiązkowość, cierpliwość, empatia,
c)odpowiedzialność,
d)odporność na stres,
e)Wysoka kultura osobista


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zadania główne:
a)czynności pielęgnacyjno-opiekuńcze,
b)czynności gospodarcze,
c)przygotowywanie posiłków,
d)czynności aktywizujące społecznie,
e)prowadzenie niezbędnych dokumentów,
f)inne zadania zlecone przez bezpośredniego przełożonego.


4. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki:
a) kierowanie się zasadami etyki zawodowej, poszanowania godności i prawa osób do samostanowienia,
b) zachowanie tajemnicy służbowej.
5. Informacja o warunkach zatrudnienia:
a) umowa o pracę na czas próbny,
b) prace w środowisku, w miejscu zamieszkania podopiecznego.


6. Wymagane dokumenty:
1.List motywacyjny.
2.Życiorys /CV/.
3.Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4.Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
5.Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku pracy).
6.Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności .
7.Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia z dnia27.04.2016 o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych( tj. Dz.U.z 2018 r. poz 1260 ze zmianami)


Dodatkowe informacje:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 marca 2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej nr 40 c.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 757389338 wew. 14.
O wynikach naboru, ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.Kierownik GOPS
Elżbieta Żerdzińska


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie