Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 kwietnia 2019 14:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika administracyjno-gospodarczego

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Tomaszowie Bolesławieckim
Nabór na stanowisko kierownika administracyjno-gospodarczego
w
Publicznej Szkole Podstawowej im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego
w Tomaszowie Bolesławieckim


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Tomaszowie Bolesławieckim

ogłasza nabór
na stanowisko kierownika administracyjno- gospodarczego.
1. Przedmiot naboru:
Stanowisko: kierownik administracyjno-gospodarczy
Miejsce wykonywania pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Tomaszowie Bolesławieckim
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: pełen etat, w wymiarze 8 godzin


2. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: praca przy komputerze powyżej
4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym.


3. Wymagania podstawowe:
1) Obywatelstwo polskie.
2) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karne skarbowe.
3) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
4) Wykształcenie co najmniej średnie o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i 2 letnia praktyka na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków.
5) Znajomość zagadnień ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych.
6) Znajomość Prawa Oświatowego, Ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela, Prawa pracy i Kodeksu Pracy.
7) Biegła umiejętność obsługi komputera i oprogramowania (Pakiet Office-Word, Excel, Power Point), obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych)
oraz urządzeń biurowych.
8) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.


4. Wymagania dodatkowe:
1) Łatwość w redagowaniu pism urzędowych;
2) Kreatywność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność.
3) Dyspozycyjność.
4) Umiejętność kierowania zasobami ludzkimi i pracy w zespole.
5) Umiejętność planowania i organizacji pracy.
6) Wysoki standard etyki zawodowej


5. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Zapewnienie właściwej organizacji stanowisk pracy, koordynacji nadzoru nad pracownikami administracji i obsługi.
2) Prowadzenie spraw związanych z właściwym zarządzaniem majątku szkoły.
3) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją zamówień publicznych (przetargi, zapytania ofertowe itp.).
4) Wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem remontów oraz nadzór nad nimi.
5) Zapewnienie sprawności eksploatacyjno-technicznej budynków i urządzeń terenowych, boiska,
6) placów zabaw itp. oraz zabezpieczenie majątku szkolnego.
7) Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie zatrudnienia i innych wynikających
8) z obowiązków kierownika administracyjnego.
9) Opracowywanie wewnętrznych regulaminów i procedur.
10) Obsługa SIO (System Informacji Oświatowej)
11) Dekretowanie faktur.
12) Prowadzenie ewidencji czasu pracy .
13) Prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z zatrudnianiem nowych pracowników
administracji, obsługi i nauczycieli.
14) Prowadzenie akt osobowych i wszystkich czynności związanych z prawidłowym obsługiwaniem zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły.
15) Sporządzanie umów o pracę z pracownikami szkoły, wystawianie świadectw pracy i innych
zaświadczeń i dokumentów związanych ze sprawami kadrowymi szkoły.
16) Sprawna bieżąca obsługa klientów szkoły oraz efektywne prowadzenie sekretariatu.
17) Bieżąca obsługa poczty elektronicznej.
18) Prowadzenie Ksiąg Ewidencji.
19) Prowadzenie dokumentacji szkoły związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora szkoły
i władz nadrzędnych.
20) Prowadzenie rejestru działań związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
21) Wykonywanie bieżących spraw kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb.
22) Prowadzenie spraw uczniowskich i nauczycielskich zgodnie z obowiązującymi przepisami
o Ochronie Danych Osobowych.
23) Zarządzanie i bieżąca obsługa SIGID.
24) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
25) Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających
z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.
26) Bieżąca obsługa poczty elektronicznej.


6. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys/ CV.
2) List motywacyjny.
3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4) Kopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz uzyskane kwalifikacje
i uprawnienia zawodowe.
5) Kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż.
6) Kopie dokumentów poświadczających znajomość zagadnień związanych ze stanowiskiem.
7) Oświadczenie kandydata o niekaralności w rozumieniu Art. 5, ust. 3 pkt 2 Ustawy
o pracownikach samorządowych (DZ.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
8) Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
9) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku.
10) Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji . Zgodnie z art.6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016).


Powyższe dokumenty należy składać w terminie do 15.04.2019r. w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Tomaszowie Bol. w godzinach od 8:30 do 14:30. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze- Kierownik administracyjno- gospodarczy”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75 7389509


7 . Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze — niższy niż 6%.


8. Inne informacje:
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja o wyniku konkursu podana będzie
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Tomaszowie Bol. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Po zakończeniu procesu naboru dokumenty kandydatów zebrane w procesie naboru na stanowisko przechowuje się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Tomaszowie Bol. przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru tj. od daty zamieszczenia wyników naboru. Na wniosek kandydata dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przed upływem w/w terminu. Po upływie 3 miesięcy dokumenty podlegają brakowaniu z czynności, której Komisja sporządza protokół.Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego
w Tomaszowie Bol.Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego
w Tomaszowie Bol., z siedzibą w w/w szkole; Tomaszów Bol. 96; 59-720 Raciborowice Górne.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Tomaszowie Bol. możliwy jest pod numerem tel.+48 768358801 lub adresem email iodo@nsi.net.pl.
3. Celem zbierania danych jest ich przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych na warunkach wskazanych w art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia 2016/679 oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1260 ze zmianami ).
4. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1) sprostowania (poprawienia) danych,
2) ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do treści złożonego wniosku),
3) dostępu do danych (o informację o przetwarzanych przez Urząd danych oraz kopię tych danych),
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 WARSZAWA Tel. (+48) 228607086.
5. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO
2) usunięcia danych,
3) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania obowiązków prawnych administratora, których realizacja jest związana z obowiązkiem zebrania danych od osoby, której dane dotyczą złożonej oferty naboru na wolne stanowisko Kierownik administracyjno-gospodarczy
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Tomaszowie Bol.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
9. Dane osobowe będą przechowywane okresach przewidzianych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. nr 14, poz. 67 ze zmianami), licząc okres przechowywania od roku następującego po zakończeniu postępowania administracyjnego.
Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie