Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 kwietnia 2018 15:26 | wersja 9 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim w 2018 r.-zmiana godzin od 14 marca 2018r.

Punkt w Warcie Bolesławieckiej – siedziba Urzędu Gminy, Warta Bolesławiecka 40C, pok. - prowadzony przez Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” w Mikołowie, (adres organizacji: 43-190 Mikołów; ul. Żwirki i Wigury 4A; tel. 32 324 82 59).

Od 14 marca 2018r. pomoc prawna jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek 14:00 – 18:00 w pok. nr 1 parter (GOPS)
Wtorek 8:00 – 12:00 w pok. nr 21 II piętro
Środa 14:00 – 18:00 w pok. nr 1 parter (GOPS)
Czwartek 8:00 – 12:00 w pok. nr 21 II piętro
Piątek 11: 00 – 15:00 w pok. nr 21 II piętro


Osoby niepełnosprawne, które zgłoszą się po pomoc prawną we wtorek, czwartek lub piątek mogą zgłaszać potrzebę konsultacji z prawnikiem w biurze nr 1 Urzędu Gminy (GOPS) i będą przyjęte przez prawnika w tym biurze.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela prawnik, o którym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (dz. U. z 2015, poz. 1255 z późn. zm.) Arkadiusz Krzemiński, członek Stowarzyszenia.

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim w 2018 r.:


I. Punkty prowadzone przez Powiat:


1. Punkt w Bolesławcu – siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12 pokój nr 4 (parter), pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:
a) od poniedziałku do czwartku: w godz. 11.00 – 15.00,
b) piątek: w godz. 8.00 – 12.00.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni:
1) radca prawny Szymon Biniaszczyk,
2) radca prawny Sylwia Borodyn,
3) radca prawny Jakub Kołtun,
4) radca prawny Barbara Kleśta,

2. Punkt w Nowogrodźcu – siedziba Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, ul. Asnyka 53, pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:
a) od poniedziałku do piątku: w godz. 8.00 – 12.00.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci:
1) adwokat Michał Chudzik,
2) adwokat Jacek Kurcio,
3) adwokat Daria Mularska,
4) adwokat Justyna Olechnowicz,
5) adwokat Agnieszka Śmigalska.


II. Punkty prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” w Katowicach, ul. Raciborska 48 lok. 2, która została wyłoniona w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2018 r. – prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej


1. Punkt w Osiecznicy – siedziba Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, pomoc jest udzielana w następujących dniach godzinach:
a) poniedziałek i piątek w godz. 7.30 – 11.30,
b) od wtorku do czwartku w godz.15.00 – 19.00.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela radca prawny Piotr Malinowski, członek Stowarzyszenia na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” w Katowicach.


2. Punkt w Warcie Bolesławieckiej – siedziba Urzędu Gminy, Warta Bolesławiecka 40C, od 14 marca 2018r. pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek 14:00 – 18:00 w pok. nr 1 parter (GOPS)
Wtorek 8:00 – 12:00 w pok. nr 21 II piętro
Środa 14:00 – 18:00 w pok. nr 1 parter (GOPS)
Czwartek 8:00 – 12:00 w pok. nr 21 II piętro
Piątek 11: 00 – 15:00 w pok. nr 21 II piętro


Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 2030) Arkadiusz Krzemiński, członek Stowarzyszenia na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” w Katowicach.


Nieodpłatną pomoc prawną mogą otrzymać następujące osoby:

1) młodzież do 26. roku życia,

2) seniorzy po ukończeniu 65 lat,

3) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

4) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, np. z powodu niepełnosprawności, ubóstwa, przemocy itp.

5) kombatanci,

6) weterani,

7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

8) kobiety w ciąży


Dokumenty potwierdzające uprawnienia do nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) seniorzy po 65 r. i młodzież do 26 r. – dokument stwierdzający tożsamość;

2) posiadacze Karty Dużej Rodziny – ważna Karta Dużej Rodziny;

3) osoby, które otrzymały świadczenie z pomocy społecznej – oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (świadczenie w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego);

4) kombatanci – zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

5) weterani – ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

6) osoby zagrożone lub poszkodowane w wyniku katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej – oświadczenie, że w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

7) kobiety w ciąży – dokument potwierdzający ciążę


Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

- prawo pracy,

- ubezpieczenia społeczne,

- sprawy administracyjne,

- prawo podatkowe,

- sprawy cywilne,

- sprawy karne,

- przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej

- zagadnienia związane z ciążą i urodzeniem dziecka,w szczególności dotyczące praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,

- udzielenie informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,

- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

- pomoc w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

- podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

- z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Bolesławiecki samodzielnie oraz w porozumieniu z gminami: Nowogrodziec, Osiecznica i Warta Bolesławiecka.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie