Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 lutego 2019 11:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Konsultacje Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2019

OGŁOSZENIE o możliwości wnoszenia uwag przez wszystkich zainteresowanych, jak również o możliwości zaopiniowania przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Uwagi do projektu Programu należy składać do dnia 01 marca 2019r. do godz. 15:00 na adres: Urząd Gminy, Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Raciborowice Górne,

lub e-mail: urzad@wartabol.pl, michal.b@wartabol.pl

Sprawę prowadzi Michał Bojanowski, pok. nr 15 (I piętro),
tel.75 610 20 07, lub (centrala) 75 738 95 92 wew.121Załącznik do uchwały nr ................
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia ......... marca 2019r.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warta Bolesławiecka w 2019r.


Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Warta Bolesławiecka,
2) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Warta Bolesławiecka,
3) schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko Związku Gmin „KWISA” dla Bezdomnych Małych Zwierząt, Przylasek 18, 59-816 Platerówka,
4) gabinecie weterynarii - należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny „ANIMALS DOCTOR”, ul. Kraszewskiego 37, 59-700 Bolesławiec,
5) gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo wskazane w § 10,
6) programie - należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warta Bolesławiecka
w 2019 roku”.


Rozdział 2
Cel i zadania programu


§ 2. Celem programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy,
2) zapewnienie opieki bezdomnym, gospodarskim i wolno żyjącym zwierzętom z terenu gminy,
3) ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych i wolno żyjących,
4) opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych,
5) promowanie prawidłowych postaw ludzi wobec zwierząt, dla poprawy traktowania zwierząt przez mieszkańców gminy.


§ 3. Zadania programu

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie i leczenie, oraz nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy,
3) kontrolowane ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych i wolno żyjących poprzez ich sterylizację i kastrację,
4) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym
w zdarzeniach drogowych ,
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.


Rozdział 3
Realizacja zadań


§ 4. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i gospodarskim z terenu gminy będzie
realizowane przez:
1) schronisko, poprzez przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy na podstawie zgłoszeń wójta lub funkcjonariuszy Policji,
2) gospodarstwo rolne poprzez przyjmowanie zwierząt gospodarskich,
3) mieszkańców gminy, organizacje społeczne oraz inne osoby fizyczne i prawne, które mogą zgłaszać przypadki bezdomności zwierząt wójtowi lub Policji.


§ 5. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami realizować będzie gmina przez:
1) finansowanie zakupu karmy przeznaczonej na dokarmianie kotów wolno żyjących przez opiekunów społecznych,
2) gabinet weterynaryjny wykonujący na zlecenie gminy leczenie, sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących.


§ 6. 1. Odławianie zwierząt bezdomnych i gospodarskich z terenu gminy będzie realizowane przez schronisko.
2. Odławianie będzie miało charakter stały i będzie prowadzone na podstawie zgłoszeń wójta lub funkcjonariuszy Policji o bezdomnych zwierzętach, w tym chorych, groźnych oraz stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa publicznego.
3. Odławianie zwierząt przez schronisko będzie wykonywane przez osoby do tego uprawnione, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, jak również transport zwierząt będzie wykonywany przystosowanymi odpowiednio do tego celu środkami
transportowymi.
4. Odłowione bezdomne zwierzęta będą umiejscawiane bezpośrednio w schronisku.
5. Odłowione zwierzęta gospodarskie będą przekazywane bezpośrednio pod opiekę gospodarstwa rolnego.

§ 7. 1.Bezdomne zwierzęta umiejscowione w schronisku będą tam obligatoryjnie sterylizowane i kastrowane po zakończonym procesie kwarantanny i ewentualnego leczenia, najpóźniej przed przeznaczeniem zwierzęcia do adopcji.
2.Wolno żyjące koty będą sterylizowane i kastrowane przez gabinet weterynaryjny na podstawie zgłoszeń wójta, a po zabiegu będą wypuszczane w miejsce ich bytowania.


§ 8. Usypianie ślepych miotów będzie realizowane przez:
1) schronisko – zabiegi te będą wykonywane wyłącznie przez lekarza weterynarii,
2) gabinet weterynaryjny – na podstawie zleconych przez gminę zabiegów usypiania ślepych miotów wolno żyjących kotów.


§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzić będzie schronisko, przy aktywnym udziale gminy.


§ 10. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, wskazuje się gospodarstwo rolne pod adresem: 59-720 Raciborowice Górne 110.


§ 11. Opiekę weterynaryjną nad zwierzętami poszkodowanymi w wyniku zdarzeń drogowych, realizuje gabinet weterynaryjny, na podstawie zawartej umowy z gminą.


§ 12. Wójt współpracuje z dzierżawcami obwodów łowieckich z terenu administracyjnego gminy w zakresie zapobiegania i usuwania bezdomnych psów wałęsających się w obwodach.


§ 13. Edukację w zakresie walki z bezdomnością zwierząt organizuje wójt współpracując z dyrektorami placówek oświatowych oraz organizacjami, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w tym kołami łowieckimi dzierżawiącymi obwody
łowieckie na terenie gminy.


Rozdział 4
Finansowanie programu


§ 14. Na realizację programu zaplanowano w Budżecie Gminy Warta Bolesławiecka na 2019r. przyjętym Uchwałą Nr III/16/18 z dnia 14 grudnia 2018r. środki w łącznej kwocie - 59.657,50zł, w tym:
1) kwotę 47.657,50 zł łącznie na zadania realizowane przez schronisko, jako zryczałtowana wpłata członkowska przeznaczona na funkcjonowanie schroniska,
2) kwotę 8.000,00 zł na zakup usług weterynaryjnych realizowanych przez gabinet weterynarii,
3) kwotę 3.000,00zł na zakupy materiałowe, w tym karmę dla zwierząt,
4) kwotę 1.000,00 zł na wydatki związane z zadaniem wskazanym w §13.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie