Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 marca 2012 10:41 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

STAN NA 31 GRUDNIA 2011R.

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym cyt. „Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw”.

Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Warta Bolesławiecka są nieruchomości gruntowe.

Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w poniższym opracowaniu mają charakter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym, niektóre zdarzenia dla czytelniejszego ich zobrazowania przedstawiono w diagramach. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym oraz wartościowym. Dane zostały porównane według stanu na dzień 01.01.2011 r. oraz na dzień 31.12.2011 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego.

Zmiany w podanym przedziale czasu dotyczyły przede wszystkim zbycia oraz nabycia nieruchomości, a także innego rozdysponowania. Gmina Warta Bolesławiecka przeprowadziła w poprzednich latach kompletną inwentaryzację i analizę gruntów, stanowiących mienie gminne. Wnioski wyciągnięte z powyższego działania skutkowały rozpoczęciem w roku 2011 działań mających na celu uporządkowanie praw władania nieruchomościami. W związku z powyższym zostały podpisane umowy dzierżawy i użyczenia z dotychczasowymi bezumownymi użytkownikami. Ponadto sporządzono pomiędzy Gminą Warta Bolesławiecka a Gminnym Centrum Kultury notarialną umowę użytkowania nieruchomości stanowiących świetlice, domy kultury oraz kino. Placówkom oświatowym zlokalizowanym w Iwinach przekazano w trwały zarząd nieruchomości niezbędne do wykonywania w nich zadań własnych gminy
w zakresie edukacji publicznej. Rozpoczęte w 2011 roku działania mające na celu uporządkowanie władania nieruchomościami gminnymi będą kontynuowane w latach następnych.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie