Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 stycznia 2017 14:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wydatki na projekty i programy z udziałem środków UE

planowane na lata 2017-2018

Lp

Nazwa programu i zadania

Okres realizacji

Nakłady finansowe ogółem

Nakłady finansowe w danym roku

Żródła pokrycia wydatków

Budżet gminy

Fundusze Europejskie

1

PROGRAM


Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020


Priorytet VII Promocja integracji społecznej


Oś Priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne


Działanie 2.1.E usługi publiczne


Poddziałanie: 2.1.1.E Usługi publiczne -konkursy horyzontalne


Projekt: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego

2017-2018

466 039,84

350 775,00

52 616,00

298 159,00

2

PROGRAM


Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020


Priorytet 7 Infrastruktura edukacyjna


Działanie7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną


Poddziałanie: 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - OSI


Projekt: Budowa budynki szkoły podstawowej o przedszkole na działce nr 1003 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki

2016-2017

1 050 483,00

750 446,00

122 900,00

627 546,00

3

PROGRAM


Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020


Priorytet 7 Infrastruktura edukacyjna


Działanie7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną


Poddziałanie: 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - OSI


Projekt:Zakup i dostawa wyposażenie do pracowni matematycznych, przyrodniczych i cyfrowych szkół podstawowych oraz gimnazjum w Gminie Warta Bolesławiecka w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla podniesienia standardu edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej

2016-2017

294 760,00

294 391,00

44 159,00

250 232,00

OGÓŁEM

1 395 612,00

219 675,00

1 175 937,00

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie