Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 sierpnia 2019 12:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 12 załączników 12

UCHWAŁA NR X/72/19 z dnia 20 sierpnia 2019r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2019 rok

UCHWAŁA NR X/72/19

RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

z dnia 20 sierpnia 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2019 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2019 roku poz.506 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.242, art. 258 i art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2019 roku poz.869 ) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy Warta Bolesławiecka na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 ,4, 4a do niniejszej uchwały.

§ 2.1. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 ustala się;

a) zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 163.597,58 zł z tego:
- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 63.597,59 zł
- dochody inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł

b) zmniejsza dochodów budżetu ogółem o kwotę 4.165,00 zł z tego:
- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4.165,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

c) zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 218.000,00 zł z tego:
- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 133.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 85.000 zł

d) zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o 58.567,42 zł z tego
- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 58.567,42 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.277.959,89 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka i nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 4. Załącznik nr 9 do uchwały Nr III/16/18 z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie budżetu gminy na rok 2019 pt; „ Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5a i 5b do uchwały Nr III /16/18 z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie budżetu gminy na rok 2019 pt; „ Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019 r.” i „Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy Warta Bolesławiecka na rok 2019 wynosi:
1. Dochody budżetu gminy 36.122.573,25 zł
w tym:
- dochody bieżące 35.377.227,37 zł
- dochody majątkowe 745.345,88 zł

2. Wydatki budżetu gminy 39.400.533,14 zł
w tym:
- wydatki bieżące 35.374.944,79 zł
- wydatki majątkowe 4.025.588,35 zł
3 Przychody 3.412.250,61 zł
4. Rozchody 134.290,72 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Adam Maksymczyk

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie