Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 sierpnia 2019 11:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

UCHWAŁA NR X/71/19 z dnia 20 sierpnia 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego

UCHWAŁA NR X/71/19
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 20 sierpnia 2019 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:


§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Warta Bolesławiecka pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego na realizację zadania pn.: „Zapewnienie realizacji potrzeb w zakresie transportu zbiorowego”.


§ 2. W budżecie Gminy Warta Bolesławiecka na rok 2019, na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zostały zabezpieczone środki finansowe, w wysokości 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych).


§ 3. W celu realizacji zadania wymienionego w § 1 zostanie zawarta stosowna umowa pomiędzy Powiatem Bolesławieckim, a Gminą Warta Bolesławiecka.


§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Warta Bolesławiecka do zawarcia umowy, o której mowa w § 3.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Adam Maksymczyk

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie