Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 sierpnia 2019 11:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

UCHWAŁA NR X/70/19 z dnia 20 sierpnia 2019r.

o zmianie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Warta Bolesławiecka

UCHWAŁA NR X/70/19
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 20 sierpnia 2019 r.


o zmianie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Warta Bolesławiecka


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:


§ 1. W § 3 uchwały nr VII/60/19 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Warta Bolesławiecka(Dz. Urz. Woj. Dol. z 2019 r. poz. 3570) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbiera się wysegregowane frakcje odpadów komunalnych pochodzące z nieruchomości, wymienione w §2 ust.1 pkt 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Warta Bolesławiecka, określonego odrębną uchwałą.”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.Przewodniczący Rady

Adam Maksymczyk

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie