Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 czerwca 2019 12:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

UCHWAŁA NR VIII/68/19 z dnia 11 czerwca 2019r.

o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Warta Bolesławiecka

UCHWAŁA NR VIII/68/19
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 11 czerwca 2019 r.


o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Warta Bolesławiecka


Na podstawie art. 6c ust. 2 art. 6j oraz art. 6k ust. 1 - 3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1454 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale nr VII/59/19 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Warta Bolesławiecka (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2019 r. poz. 3569) uchyla się § 6.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.Przewodniczący Rady

Adam MaksymczykPliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie