Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 czerwca 2019 12:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

UCHWAŁA NR VIII/67/19 z dnia 11 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Raciborowicach Górnych na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

UCHWAŁA NR VIII/67/19
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 11 czerwca 2019 r.


w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Raciborowicach Górnych na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506) w związku z art. 77 pkt. 10 i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2067 ze zm.) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:


§ 1. Udziela się dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Raciborowicach Górnych w kwocie 30.000 złotych na wykonanie konserwacji zabytkowych organów z 1737 roku, stanowiących element wyposażenia kościoła pw. św. Michała Archanioła w Raciborowicach Górnych.

§ 2. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz kontroli wykonanego zadania określa uchwała Nr XXVII/134/05 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr IX/63/07 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 11 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Adam MaksymczykPliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie