Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 czerwca 2019 12:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

UCHWAŁA NR VIII/66/19 z dnia 11 czerwca 2019r.

w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022

UCHWAŁA NR VIII/66/19
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 11 czerwca 2019 r.


w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022


Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala co, następuje:


§ 1. W Uchwale Rady Gminy Warta Bolesławiecka Nr XXXVI/283/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022 wraz z aktualizacją Uchwałą Nr VI/40/19 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 16 kwietnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Tabela 1. Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela 2. Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady


Adam MaksymczykPliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie