Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 czerwca 2019 12:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 8 załączników 8

UCHWAŁA NR IX/69/19 z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2019 rok

UCHWAŁA Nr IX/69/19

Rady Gminy Warta Bolesławiecka

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2019 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2019 r. poz.506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.242, art. 258 i art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2019r. poz. 869) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy Warta Bolesławiecka na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 ustala się;

a) zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 283.546,24 zł z tego:
- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 265.637,59 zł
- dochody inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 17.908,65 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

c) zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 345.748,24 zł z tego:
- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 340.748,24 zł
- wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 5.000,00 zł

d) zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o 62.202,00 zł z tego
- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 42.202,00 zł
- wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 20.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.277.959,89 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka i nadwyżka z lat ubiegłych .


§ 4. Załącznik nr 9 do uchwały Nr III/16/18 z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie budżetu gminy na rok 2019 pt; „ Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy Warta Bolesławiecka na rok 2019 wynosi:
1. Dochody budżetu gminy 35.867.458,18 zł
w tym:
- dochody bieżące 35.222.112,30 zł
- dochody majątkowe 645.345,88 zł

2. Wydatki budżetu gminy 39.145.418,07 zł
w tym:
- wydatki bieżące 35.239.872,66 zł
- wydatki majątkowe 3.905.545,41 zł
3 Przychody 3.412.250,61 zł
4. Rozchody 134.290,72 zł.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Maksymczyk

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie