Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 stycznia 2005 08:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Tryb pracy komisji Rady

CZĘŚĆ II Statutu Gminy - rozdział 7 i 8

Rozdział 7 Komisje rady

§41.

1. Rada gminy oprócz komisji rewizyjnej powołuje w razie potrzeby inne komisje stałe i doraźne. 2. Liczbę członków komisji stałych i doraźnych, ich skład osobowy i przewodniczących komisji oraz przedmiot działania określa rada w odrębnych uchwałach.

§42.

1. Tworzenie, łączenie i rozwiązywanie komisji następuje w drodze uchwały rady. Działalność komisji wygasa z upływem kadencji rady, o ile uchwała nie wskazuje innego terminu. 2. Komisje stałe i doraźne tworzy się w następującym trybie: 1) inicjatywę powołania komisji może zgłosić minimum 3 radnych, 2) radni zgłaszają się do wybranych komisji dobrowolnie, 3) skład komisji jest akceptowany przez radę w głosowaniu jawnym.

§43.

Do zadań komisji należy w szczególności: 1) opiniowanie projektów uchwał rady oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem, 2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, 3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę oraz spraw przedłożonych przez członków komisji i mieszkańców, 4) przyjmowanie i opiniowanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach działalności rady i służb komunalnych w zakresie kompetencji komisji.

§44.

1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia. 2. Komisje mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności. 3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je radzie. 4. Przewodniczący rady może zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie sprawozdania z pracy komisji.

§45.

1. Komisje działają na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego. W przypadkach wymagających zaopiniowania niektórych projektów uchwał, będących przedmiotem porządku sesji, także przez przewodniczącego rady. 2. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, wybrany przez radę gminy spośród członków komisji.

§46.

1. Z każdego posiedzenia komisji spisuje się protokół. Protokół podpisuje przewodniczący komisji. 2. Protokóły z posiedzeń oraz inne materiały komisje składają w biurze rady. 3. Komisje składają radzie roczne sprawozdania ze swej działalności.

Rozdział 8 Komisja rewizyjna

§47.

1. W celu kontroli działalności wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych rada powołuje komisję rewizyjną. 2. Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności: 1) opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium, 2) przygotowanie corocznej oceny pracy wójta, której integralną część stanowią opinie o przebiegu realizacji przez wójta uchwał rady, rozpatrywaniu i załatwianiu przez wójta skarg oraz realizacji interpelacji i wniosków radnych, 3) sporządzanie opinii w sprawie odwołania wójta gminy, 4) przeprowadzanie kontroli wójta i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych. 3. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole działalności wójta i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzanego przez radę, a także na zlecenie rady. 4. Uprawnienia komisji rewizyjnej w zakresie kontroli nie mogą naruszać funkcji kontrolnych innych komisji powołanych przez radę.

§48.

1. Przewodniczący i członkowie komisji wybierani są bezpośrednio przez radę. 2. Przewodniczący komisji rewizyjnej organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady. 3. Członkowie komisji rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. O wyłączeniu decyduje przewodniczący komisji. 4. Wyłączony członek komisji rewizyjnej może odwołać się od decyzji przewodniczącego komisji do rady gminy w ciągu 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o wyłączeniu.

§49.

1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem: 1) legalności, 2) gospodarności, 3) rzetelności, 4) celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 2. Komisja rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonywanie budżetu gminy. 3. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach rady.

§50.

Komisja rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli: 1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu, 2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności, 3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku działalności danego podmiotu.

§51

1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez radę. 2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust.1. 3. Komisja rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia uchwały przez radę.

§52.

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 49 ust.1. 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. 3. Jako dowód może być wykorzystywane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystywane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§53.

1. Kontroli kompleksowej dokonuje pełny skład komisji rewizyjnej. 2. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzone przez jednego członka komisji rewizyjnej, na podstawie pisemnego upoważnienia przewodniczącego komisji rewizyjnej, określającego imię i nazwisko upoważnionego do przeprowadzenia kontroli, nazwę i adres kontrolowanej jednostki oraz zakres kontroli.

§54.

1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie. 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby wójta, kontrolujący zawiadamia o tym przewodniczącego rady.

§55.

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli. 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu. 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust.1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia. 4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust.3. 5. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

§56.

1. Z przeprowadzonej kontroli komisja rewizyjna lub osoba kontrolująca sporządza protokół pokontrolny, obejmujący: 1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu, 2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących), 3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, 4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, 5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu, 6) przebieg i wynik czynności kontrolnych wraz z wnioskami wskazującymi na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole, 7) datę i miejsce podpisania protokołu, 8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy. 2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli. 3. Protokół pokontrolny sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla komisji rewizyjnej i dla kierownika kontrolowanego podmiotu.

§57.

1. Komisja rewizyjna podczas kontroli i posiedzeń może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania. 2. W przypadku, gdy skorzystanie ze środków, o których mowa w ust.1 wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia z budżetu gminy, przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej wójta do zawarcia stosownej umowy w imieniu gminy.

§58.

1. Komisja rewizyjna może na zlecenie rady współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej. 2. Współdziałania może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli. 3. Przewodniczący komisji rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji rady o wspólne przeprowadzenie kontroli lub ujęcie w skład zespołu kontrolującego członka (członków) komisji rewizyjnej podczas kontroli przeprowadzanej przez tą komisję problemową. 4. Komisja rewizyjna może występować do rady gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

§59.

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce przewodniczącego rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. 2. Uwagi, o których mowa w ust.1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokółu pokontrolnego do podpisania.

§60.

1. Z przeprowadzonych kontroli komisja rewizyjna składa radzie gminy roczne sprawozdania. 2. Roczne sprawozdanie powinno zawierać: 1) liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli, 2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli, 3) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli, 4) ocenę wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium. 3. Roczne sprawozdanie komisja rewizyjna składa podczas sesji absolutoryjnej. 4. Komisja rewizyjna składa również oddzielne sprawozdania z wyników kontroli, podczas których wykryto drastyczne nieprawidłowości, a zgłoszenie tychże wójtowi gminy nie odniosło oczekiwanej reakcji.

§61.

Do organizacji komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 7 od §43 do §46.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie