Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 listopada 2015 13:32 | wersja 8 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sołtys

Tadeusz Hałuza

tel. kom. 602 867 979

KOMPETENCJE SOŁTYSA

1. Sołtys przewodniczy zebraniu wiejskiemu i wykonuje jego uchwały oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów gminy.

2. Sołtys może upoważnić Przewodniczącego lub członka rady sołeckiej do przewodniczenia obradom zebrania wiejskiego.

3. Do zadań sołtysa należy w szczególności:

1) ustalanie porządku obrad zebrania wiejskiego,

2) powiadamianie mieszkańców o terminie zwołania zebrania wiejskiego,

3) przygotowanie projektów uchwał zebrania wiejskiego,

4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,

5) gospodarowanie mieniem przekazanym sołectwu,

6) uczestniczenie w sesjach rady gminy.

4. Rada gminy odrębną uchwałą może upoważnić sołtysa do wykonywania innych zadań zgodnie z przepisami prawa, w tym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie