Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 listopada 2011 13:05 | wersja 5 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

PROGRAM WSPÓŁPRACY gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi

Współpraca Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wiąże się z realizacją zasady pomocniczości oraz służy umacnianiu uprawnień obywateli i ich wspólnot.


Działalność osób zrzeszonych w wymienionych powyżej podmiotach sprzyja tworzeniu więzi społecznych, odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz zaspokajaniu potrzeb różnych grup mieszkańców.


Wyrazem dążenia Gminy Warta Bolesławiecka do wspierania tej działalności jest „Program współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, który określa cele, zasady oraz formy tej współpracy.

Cele programu


   1. Celem głównym programu jest tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, służącej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy i podnoszenie poziomu życia mieszkańców.
   2. Celami szczegółowymi programu są:
a)    współpraca i integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, szczególnie przez Gminę Warta Bolesławiecka i organizacje pozarządowe,
b)    zwiększenie aktywności w realizacji zadań nieobjętych przez struktury samorządowe,
c)    umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
d)    zaktywowanie mieszkańców do działań mających na celu rozwiązywanie lokalnych problemów.


Zasady współpracy


   Współpraca Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
a)    pomocniczości, co oznacza, że gmina wspiera realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
b)    suwerenności stron, polegającej na podjęciu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zachowując równocześnie wzajemną autonomię i niezależność względem siebie,
c)    partnerstwa realizowanego w ustaleniu zakresu współpracy poprzez określenie potrzeb i problemów mieszkańców, wypracowaniu najlepszych sposobów ich rozwiązywania zachowując jednocześnie w tym procesie równoprawność wszystkich podmiotów,
d)    efektywności polegającej na wspólnym dążeniu wszystkich stron do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych
e)    jawności i uczciwej konkurencji polegającej na jawnych i przejrzystych zasadach współpracy oraz równego dostępu do informacji wszystkim podmiotom realizującym zadanie publiczne.


Zakres przedmiotowy


Przedmiotem współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

a)    realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
b)    określenie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspokajania


Formy współpracy


Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się w szczególności w niżej wymienionych formach:

   1) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w  ustawie, które może mieć formy:
a) powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub
b) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
   2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
   3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
   4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia,
   5) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,
   6) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.).


Priorytetowe zadania publiczne


Na lata 2012-2017 ustala się zadania priorytetowe dotyczące:

   1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
   2) ochrony i promocji zdrowia


Sposób realizacji programu


   1. Podstawą podjęcia współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności pożytku publicznego na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców.
   2. Zlecanie realizacji zadań publicznych gminy organizacjom pozarządowym obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które program określa jako zadania priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.


Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu


   1. Wysokość środków budżetowych przewidzianych na realizację zadań programowych, a  w szczególności na zlecanie zadań gminy organizacjom określa uchwała budżetowa na dany rok.
   2. Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe przyznawane jest po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok.
   3. Przekazywanie środków nastąpi po zawarciu umowy na realizację zadania publicznego.
   4. Organizacja pozarządowa otrzymująca środki finansowe zobowiązana jest do zamieszczenia w  swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu bądź dofinansowaniu z budżetu gminy.

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji


    1. Głównymi podmiotami realizującymi program są:
a)    Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej w zakresie kreowania polityki społecznej gminy oraz określenia wysokości środków finansowych na jej realizację,
b)    Wójt Gminy Warta Bolesławiecka w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy Warta Bolesławiecka,
c)    Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne w oparciu o podpisane umowy z gminą.
    2. Przedmiotem konsultacji są:
a)    projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,
b)    projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy
z organizacjami pozarządowymi.
   3. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej podanych form:
1)    otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
2)   forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka,
3) formularz, który można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka,
4)    pisemnego wyrażenia opinii w danej kwestii, złożonego w Sekretariacie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka.


Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert


   1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, w ramach ogłoszonych przez Gminę otwartych konkursów ofert.
   2. Komisję konkursową powołuje Wójt Gminy Warta Bolesławiecka najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.
   3. Komisja liczy od 3 do 5 członków.
   4. Komisja konkursowa składa się z co najmniej dwóch przedstawicieli Wójta Gminy Warta Bolesławiecka oraz co najmniej jednej osoby reprezentującej organizacje pozarządowe lub  podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.
   5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
   6. Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel Wójta Gminy Warta Bolesławiecka.
   7. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
a)    wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji,
b)    przewodniczenie posiedzeniom Komisji,
c)    rozdzielanie pomiędzy członków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
d)    nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji otwartego konkursu ofert.
   8. Komisja konkursowa ocenia oferty formalnie i merytorycznie.
   9. Oferty  niespełniające przynajmniej jednego z wymogów formalnych, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie, nie podlegają ocenie merytorycznej.
  10. Ocena merytoryczna w szczególności polega na:
a)    ocenie możliwości realizacji zadania przez oferenta,
b)    ocenie spójności celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem,
c)    sprawdzeniu oferty pod względem rachunkowym.
  11. Komisja dokonuje oceny oferty w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zamknięcia konkursu.
  12. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji.

Więcej informacji w PROGRAMIE WSPÓŁPRACY


Sprawy prowadzi:

Elżbieta Piróg
stanowisko ds. społecznych i działalności gospodarczej
pok. nr 19, II piętro
tel. 75 738 95 97 wew.23
e-mail: ela.p@wartabol.pl


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie