Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 maja 2018 11:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

UCHWAŁA NR XVIII/153/16
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 4 października 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018


Na podstawie art. 18 ust 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2016r, poz. 446) i art. 176 pkt 1 oraz art. 179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2016r. poz. 575 z późn. zm.) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016- 2018, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pełna treść Programu do pobrania z poniższego pliku

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie