Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 stycznia 2019 10:17 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

BUDŻET GMINY na rok 2019

przyjęty uchwałą nr III/16/18 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 14 grudnia 2018r.

UCHWAŁA NR III/16/18
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 14 grudnia 2018 r.


w sprawie budżetu gminy na 2019 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt.9 lit. c, d , i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2017 roku poz. 1875 oraz art. 212 , 214, 215, 222 ust.1 i 2, 235 -237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2017 roku poz. 2077 z póżn. zm. ) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala co następuje:


§ 1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 34.566.552,02 zł z tego:
1) dochody bieżące w wysokości - 33.969.887,29 z tego:
– z tytułu dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości – 215 787,23 zł
2) dochody majątkowe w wysokości - 596 664,73 zł z tego:
– z tytułu dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości – 566 664,73 zł
− dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 30.000,00 zł
2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych, według ich źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi zawiera załącznik nr 1.


§ 2.1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 34. 855.431,10 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości - 33 576 088,63 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości - 20 762 770,77 zł
− wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości - 11.820.097,39 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości - 8.942.673,38 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości - 2.699.500,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości - 9.845.950,49 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości – 253 867,37 zł
e) wydatki na obsługę długu w wysokości - 14.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości - 1.279.342,47 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości - 1.279.342,47 zł, w tym na:
– programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w wysokości - 666.664,39 zł
2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.


§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości - 288.879,08 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka.


§ 4.1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 423.169,80 , z tego:
– przychody z zaciągniętych pożyczki na rynku krajowym w wysokości 288.879,08zł.
– nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości - 134.290,72 zł.
2. Ustala się łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości: 134.290,72 zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 3.


§ 5. Ustala się limity zadłużenia w wysokości - 1.288.879,08 zł z tego;
1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości - 1.000.000,00 zł
2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości - 288.879,08 zł.


§ 6. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 50.000,00 zł.


§ 7.1. Ustala się dochody w wysokości - 110.000,00.-zł z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w wysokości - 110.000,00.-zł na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 4.


§ 8.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 5a i 5b
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznik nr 6a, 6b


§ 9.1. Wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 12 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2014 roku poz. 301 z późn. zm. ) w wysokości - 315.338,54 zł.
2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa zawiera załącznik nr 7.


§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gmin – zamieszczone zostało w załączniku nr 8 do uchwały.


§ 11. Zatwierdza się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji ujęty w załączniku nr 9 do uchwały.


§ 12.1. Ustala się dochody w wysokości - 18.000,00 zł tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
2. Ustala się wydatki w wysokości - 54.000,00 zł na realizację zadań z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10.


§ 13. Zatwierdza się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 11.


§ 14. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku zgodnie z załączniku nr 12 do uchwały.


§ 15.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 175.000,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 175.000,00 zł
b) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania 230.000,00 zł


§ 16. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki ponoszone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 13, w tym:
1) dochody w wysokości 1.402.000,00 zł
2) wydatki w wysokości 1.958.296,00 zł


§ 17. Upoważnia się Wójta do:
1) do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości limitu określonego w § 5 pkt.1.
2) do zaciągania zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości limitu określonego w § 5 pkt.2.
3) dokonywania zmian wydatków w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy .
4) dokonywania zmian wydatków w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między zadaniami i rozdziałami w ramach działu.
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
6) dokonywania zmian miedzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w ramach rozdziałów danego działu.


§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady
Adam MaksymczykPliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie