Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 grudnia 2018 11:53 | wersja 6 | Ten dokument ma 25 załączników 25

BUDŻET GMINY na rok 2018 ze zmianami

Zmiany budżetu gminy zostały dokonane następującymi uchwałami (do pobrania z załącznika poniżej):

1) uchwała nr XXXIV/254/18 z dnia 30 stycznia 2018r.

2) uchwała nr XXXV/267/18 z dnia 6 marca 2018r.

3) uchwała nr XXXVI/286/18 z dnia 10 kwietnia 2018r.

4) uchwała nr XXXVII/300/18 z dnia 10 maja 2018r.

5) uchwała nr XXXVIII/301/18 z dnia 21 maja 2018r.

6) uchwała nr XXXIX/313/18 z dnia 28 czerwca 2018r.

7) uchwała nr XLI/331/18 z dnia 4 września 2018r.

8) uchwała nr XLII/341/18 z dnia 2 października 2018r.

9) uchwała nr II/13 z dnia 29 listopada 2018r.
UCHWAŁA NR XXXII/244/17
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 14 grudnia 2017 r.


w sprawie w sprawie budżetu gminy na 2018 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. c, d , i oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 , 214, 215, 222 ust.1 i 2, 235 - 237, 239, 258 ust. 1 pkt. 1 i art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 32.949.860,00 zł z tego:
1) dochody bieżące w wysokości - 32.862.297,00 zł
2) dochody majątkowe w wysokości - 87.563,00 zł z tego:
- z tytułu dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości – 67.563,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 20.000 ,00 zł
2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych, według ich źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi zawiera załącznik nr 1.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 36.111.501,46 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości - 31.270.201,01 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości - 18.847.438,01 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości - 10.351.534,72 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości - 8.495.903,29 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości - 2.460.000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości - 9.922.984,00 zł,
d) wydatki na obsługę długu w wysokości - 4.000,00 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości – 35.779,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości - 4.841.300,45 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości - 4.841.300,45 zł, w tym na:
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości - 79.486,00 zł
2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.
§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości - 3.161.641.46 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka i nadwyżka z lat ubiegłych.
§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.161.641,46 zł , z tego:
- przychody z zaciągniętych pożyczki na rynku krajowym w wysokości 548.125,36zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości - 2.613.516,10 zł. Szczegółowy podział przychodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 3.
§ 5. Ustala się limity zadłużenia w wysokości - 1.548.125,36 zł z tego;
1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości - 1.000.000,00 zł
2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości - 548.125,36 zł.
§ 6. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 50.000,00 zł.
§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości - 100.000,00.-zł z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w wysokości - 100.000,00.-zł na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 5a i 5b
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznik nr 6a, 6b
§ 9. 1. Wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 12 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2014 roku poz. 301 z późn. zm. ) w wysokości - 306.848,83 zł.
2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa zawiera załącznik nr 7.
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gmin – zamieszczone zostało w załączniku nr 8 do uchwały.
§ 11. Zatwierdza się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji ujęty w załączniku nr 9 do uchwały.
§ 12. 1. Ustala się dochody w wysokości - 18.000,00 zł tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
2. Ustala się wydatki w wysokości - 67.000,00 zł na realizację zadań z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 13. Zatwierdza się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 14. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku zgodnie z załączniku nr 12 do uchwały.
§ 15. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 72.000,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe na:
a) wydatki inwestycyjne w wysokości - 10 000,00 zł
b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 108.000,00 zł
c) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania 431.000,00 zł w tym na;
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie w wysokości - 250.000,00 zł.
§ 16. Upoważnia się Wójta do:
1) do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości limitu określonego w § 5 pkt.1.
2) do zaciągania zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości limitu określonego w § 5 pkt.2.
3) dokonywania zmian wydatków w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy .
4) dokonywania zmian wydatków w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między zadaniami i rozdziałami w ramach działu.
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
6) dokonywania zmian miedzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w ramach rozdziałów danego działu.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie