Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 grudnia 2018 12:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Bonifikata od opłaty jednorazowej

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Warta Bolesławiecka wynosi 95% dla osób nie posiadających zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste obowiązujących do dnia przekształcenia.

UCHWAŁA NR III/19/18
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 14 grudnia 2018 r.


w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Warta Bolesławiecka w prawo własności tych gruntówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bonifikaty w wysokości 95% od opłaty jednorazowej należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Warta Bolesławiecka w prawo własności tych gruntów.


§ 2. Bonifikata zostanie udzielona na pisemny wniosek osób, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, które zgłoszą zamiar jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Warta Bolesławiecka w prawo własności tych gruntów i nie posiadają zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste obowiązujących do dnia przekształcenia.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady

Adam Maksymczyk

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie