Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

21 czerwca 2018 10:48 | wersja 11 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Najnowsza wersja

Akta Stanu Cywilnego

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut. Rejestracja krok po kroku w "Plikach do pobrania" na tej stronie.

Ewelina Czerkawska - Kierownik USC

Joanna Rygiel - Z-ca Kierownika USC

Urząd Gminy, pok. nr 4a (parter)

tel. 075- 738-95-97 wew.19

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW: w godzinach od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku)

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje małżeństwa, urodzenia i zgony oraz wszystkie zmiany w aktach stanu cywilnego wynikające z postanowień i wyroków sądu, decyzji administracyjnych i przewidzianych prawem oświadczeń strony.

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

1. Odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego.

2. Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku.

3. Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego lub osób, które wykażą w tym interes prawny.

Dokumenty, które stanowią podstawę sporządzania aktów stanu cywilnego, nie podlegają zwrotowi. Akty stanu cywilnego przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego przez 100 lat, a potem przekazywane są do archiwum państwowego. Sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego załatwiane są niezwłocznie, w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego strona jest o tym pisemnie poinformowana.

Najważniejsze opłaty skarbowa:

 • za odpis skrócony - 22 zł
 • za odpis zupełny - 33 zł
 • sporządzenie aktu małżeństwa - 84zł
 • wpisanie do polskiej księgi stanu cywilnego treści aktu cywilnego sporządzonego za granicą - 50zł
 • wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą - 38zł
 • odtworzenie, sprostowanie, uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego - 39zł,
 • za zaświadczenia o braku księgi, niefigurowania aktu w księdze, o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku - 24 zł
 • inne zaświadczenia wydawane z rejestrów stanu cywilnego (np. o złożeniu dokumentów do ślubu) - 26zł
 • decyzja o zmianie nazwiska lub imienia - 37zł
 • inne czynności kierownika USC - 11zł

Pobieranie opłaty skarbowej oraz zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.1282)

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW W USC

1. Sporządzanie i odtwarzanie aktu urodzenia, uznanie dziecka.

Do sporządzenie aktu urodzenia na podstawie zgłoszeń szpitalnych konieczne jest:

 • zaświadczenie lekarskie "zgłoszenie urodzenia" wydane przez lekarza lub zakład służby zdrowia (szpitale przekazują takie zaświadczenie bezpośrednio do urzędu).
 • dowody osobiste rodziców
 • akt małżeństwa rodziców (do wglądu)
 • akt urodzenia matki (do wglądu), jeśli jest panną.

Rejestracja urodzenia i 3 odpisy aktu urodzenia są bezpłatne.

Do sporządzenia aktu urodzenia na podstawie postanowień sądowych konieczne jest:

 • postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka
 • dowody osobiste rodziców

Rejestracja urodzenia i 3 odpisy aktu urodzenia są bezpłatne.


Do odtworzenia aktu urodzenia potrzebne jest:

 • zaświadczenie z USC Łódź Śródmieście i Warszawa Śródmieście i Archiwum USC stwierdzające, że nie posiada akt
 • opłata skarbowa
 • zaświadczenie z biura meldunkowego stwierdzające na jakiej podstawie został wydany dowód osobisty
 • dokumenty potwierdzające fakt i datę urodzenia (zaświadczenie kościelne, karta repatriacyjna, zeznania świadków)

Opłata skarbowa:

 • decyzja - 39 zł
 • 3 odpisy wydane po odtworzeniu aktu są wolne od opłaty.

Uznać można dziecko, które nie pochodzi z małżeństwa lub w stosunku do którego zostało zaprzeczone ojcostwo. Do uznania potrzebna jest zgoda matki dziecka, a jeśli jest ona małoletnia zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka. Jeżeli ojciec dziecka jest małoletni potrzebna jest zgoda jego opiekunów prawnych. Można uznać dziecko nienarodzone, zgodnie z zamieszkiwaniem matki dziecka. W USC uznaje się dzieci urodzone w bieżącym roku. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka jest bezpłatne. Dziecko, które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na uznanie.

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka

W ciągu 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia można zmienić dziecku imię lub imiona. Oświadczenia składają oboje rodzice lub matka dziecka nie pochodzącego z małżeństwa.

Opłata skarbowa

 • za przyjęcie oświadczenia - 11 zł


2. Zawarcie związku małżeńskiego.

Przyjmowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego. Osoba pragnąca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:

 • przedstawić dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość
 • złożyć skrócony odpis aktu urodzenia oraz: jeśli osoba jest rozwiedziona - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie; jeżeli jest to wdowa lub wdowiec wówczas należy przedłożyć akt zgonu współmałżonka
 • złożyć pisemne zapewnienie, że nie pozostaje w innym związku małżeńskim
 • złożyć pisemne zapewnienie, że nie istnieje międz nimi pokrewieństwo ani powinowactwo w linii prostej, ani stosunek przysposobienia, że nie są też rodzeństwem rodzonym ani przyrodnim,
 • złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu innych okoliczności, które według prawa wyłączają zawarcie małżeństwa.

Opłata skarbowa za każdy przedstawiany odpis wynosi 22 zł , a za akty znajdujące się w USC jako miejsca zawarcia małżeństwa nie pobiera się opłaty z tego tytułu

Ograniczenia wiekowe.

 • małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat
 • sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie która ukończyła 16 lat.

Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

Z ważnych przyczyn można skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Opłata skarbowa

 • za decyzję - 39 zł

Do zawarcie małżeństwa poza lokalem USC: w domu (inwalidzi), w szpitalu (ciężko chorzy), w zakładzie karnym potrzebne są dokumenty talie jak przy każdym zamiarze zawarcia małżeństwa oraz dodatkowo zaświadczenie lekarskie lub zgoda naczelnika więzienia. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przez obywateli polskich za granicą - dokumenty jak do zawarcia małżeństwa.


Małżeństwa wyznaniowe ze skutkiem prawnym.

Osobom, które zamierzają zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w stałym miejscu zamieszkania jednej ze stron, wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i dzieci.

Do uzyskania zaświadczenia należy złożyć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość.
 • skrócony odpis aktu urodzenia; jeżeli jest to wdowa lub wdowiec wówczas należy przedłożyć akt zgonu współmałżonka.
 • pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 • prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa jeśli wymagają tego przepisy.
 • cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo obowiązany jest złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz odpisu aktu urodzenia; od złożenia takiego dokumentu zwolnić może tylko sąd.

Odtworzenie aktu małżeństwa.

Do odtworzenia aktu małżeńskiego potrzebne jest:

 • zaświadczenie z USC Warszawa Śródmieście i Łodzi Śródmieście z Archiwum USC stwierdzające, że USC nie posiada akt.
 • zaświadczenie na jakiej podstawie został wydany dowód osobisty.
 • dokumenty potwierdzające fakt zawarcia małżeństwa (np. zaświadczenie kościelne, karty repatriacyjne, zeznania świadków).


Akta stanu cywilnego prostuje się i uzupełnia na podstawie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego stwierdzającego zdarzenie wcześniejsze. Prostuje się oczywiste błędy pisarskie. Jeśli w akcie stanu cywilnego i dokumentach stanowiących podstawę jego sporządzenia są identyczne, a strona twierdzi, że akt zawiera błędy, uprawniony do prostowania jest sąd.


3. Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.

Dziecku, które nie nosi nazwiska ojca i jest małoletnie można nadać nazwisko męża matki. Jest to też możliwe w przypadku, gdy dziecko nosi nazwisko ojca w wyniku sądowego ustalenia ojcostwa. Dziecko, które ukończyło 13 lat musi na tę czynność wyrazić zgodę.

Przyjęcie oświadczenia jest bezpłatne, każdy odpis skrócony 22 zł.


4. Organizacja uroczystości jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.

Do organizacji uroczystości jubileuszu długoletniego pożycia potrzebny jest wniosek, odpis skrócony aktu małżeństwa oraz dowody osobiste jubilatów do wglądu.


5. Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń i kserokopii niemieckich aktów stanu cywilnego.

By otrzymać odpis lub zaświadczenie należy okazać dowód osobisty, wykazać pokrewieństwo lub interes prawny.

Opłata skarbowa:

 • za odpis skrócony - 22 zł
 • za odpis zupełny - 33 zł
 • za zaświadczenie - 24 zł.


6. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Małżonek rozwiedziony w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, może złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Opłaty skarbowe:

 • za przyjęcie oświadczenia - 11 zł.


7. Wpisanie aktu małżeństwa, urodzenia i zgonu sporządzonego za granicą.

Do wpisania aktu małżeństwa sporządzonego za granicą niezbędny jest:

1) oryginalny odpis aktu stanu cywilnego.

2) fotokopia lub kserokopia dokumentu musi być poświadczona przez organ, który przechowuje oryginały ksiąg lub konsula,

3) tłumaczenie aktu w oryginale.

Wszystkie akta wydane w języku wielojęzycznym nie wymagają tłumaczenia.

Opłata skarbowa:

 • za decyzję - 50 zł

3 odpisy skrócone wydawane są bezpłatnie


8. Sporządzanie i odtwarzanie aktu zgonu.

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu, w razie choroby zakaźnej w ciągu 24 godzin.

Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza. Należy również dołączyć dowód osobisty osoby zmarłej.

Rejestracja zgonu i 3 odpisy aktu zgonu są bezpłatne.


Odtworzenie aktu zgonu.

Do odtworzenia aktu zgonu potrzebne jest zaświadczenie z USC Warszawa Śródmieście i Łódź Śródmieście (18 zł) oraz Archiwum USC, stwierdzające, że akt nie posiada.

Należy przedłożyć dowód na fakt sporządzenia aktu zgonu (zaświadczenie kościelne, zeznania świadków).

Opłaty skarbowe:

 • za decyzję 39 zł

3 odpisy po odtworzeniu aktu wydawane są bezpłatnie.

Pliki do pobrania

 

13 kwietnia 2006 12:34 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Akta Stanu Cywilnego

zawarcie związku małżeńskiego, akty urodzenia, zgonu i inne

Helena Lubieniecka - Kierownik USC

Urząd Gminy, pok. nr 4 (parter)

tel. 075- 738-95-97

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW: w godzinach od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku)

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje małżeństwa, urodzenia i zgony oraz wszystkie zmiany w aktach stanu cywilnego wynikające z postanowień i wyroków sądu, decyzji administracyjnych i przewidzianych prawem oświadczeń strony.

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

1. Odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego.

2. Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku.

3. Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego lub osób, które wykażą w tym interes prawny.

Dokumenty, które stanowią podstawę sporządzania aktów stanu cywilnego, nie podlegają zwrotowi. Akty stanu cywilnego przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego przez 100 lat, a potem przekazywane są do archiwum państwowego. Sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego załatwiane są niezwłocznie, w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego strona jest o tym pisemnie poinformowana.

Opłata skarbowa:

 •  za podanie - 5 zł
 •  za odpis skrócony - 15 zł
 •  za odpis zupełny - 25 zł
 •  za zaświadczenia - 18 zł

Pobieranie opłaty skarbowej oraz zwolnienia z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz.960 z późn zm.)

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW W USC 

1. Sporządzanie i odtwarzanie aktu urodzenia, uznanie dziecka.

Do sporządzenie aktu urodzenia na podstawie zgłoszeń szpitalnych konieczne jest:

 • zaświadczenie lekarskie "zgłoszenie urodzenia" wydane przez lekarza lub zakład służby zdrowia (szpitale przekazują takie zaświadczenie bezpośrednio do urzędu).
 • dowody osobiste rodziców
 • akt małżeństwa rodziców (do wglądu)
 • akt urodzenia matki (do wglądu), jeśli jest panną.

Rejestracja urodzenia i 3 odpisy aktu urodzenia są bezpłatne.

Do sporządzenia aktu urodzenia na podstawie postanowień sądowych konieczne jest:

 • postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka
 • dowody osobiste rodziców

Rejestracja urodzenia i 3 odpisy aktu urodzenia są bezpłatne.

Podanie - 5 zł

Do odtworzenia aktu urodzenia potrzebne jest:

 • zaświadczenie z USC Łódź Śródmieście i Warszawa Śródmieście (18 zł) i Archiwum USC (bezpłatne), stwierdzające, że akt dotychczas nie posiada
 • opłata skarbowa
 • zaświadczenie z biura meldunkowego stwierdzające na jakiej podstawie został wydany dowód osobisty (11 zł)
 • dokumenty potwierdzające fakt i datę urodzenia (zaświadczenie kościelne, karta repatriacyjna, zeznania świadków)

Opłata skarbowa:

 • podanie - 5 zł
 • decyzja - 30 zł
 • każdy załącznik - 0,50 gr
 • 3 odpisy wydane po odtworzeniu aktu są wolne od opłaty.

Uznać można dziecko, które nie pochodzi z małżeństwa lub w stosunku do którego zostało zaprzeczone ojcostwo. Do uznania potrzebna jest zgoda matki dziecka, a jeśli jest ona małoletnia zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka. Jeżeli ojciec dziecka jest małoletni potrzebna jest zgoda jego opiekunów prawnych.  Można uznać dziecko nienarodzone.  W USC uznaje się dzieci urodzone w bieżącym roku.  Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka jest bezpłatne.  Dziecko, które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na uznanie.

 Opłaty skarbowe:

 • za podanie - 5 zł
 • za każdy odpis skrócony - 15 zł.

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka

W ciągu 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia można zmienić dziecku imię lub imiona. Oświadczenia składają oboje rodzice lub matka dziecka nie pochodzącego z małżeństwa.

Opłata skarbowa:

 • za podanie - 5 zł
 • za przyjęcie oświadczenia - 10 zł
 • za każdy odpis skrócony - 15 zł

2. Zawarcie związku małżeńskiego.

Przyjmowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego. Osoba pragnąca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:

 •  przedstawić dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość
 • złożyć skrócony odpis aktu urodzenia oraz: jeśli osoba jest rozwiedziona - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie; jeżeli jest to wdowa lub wdowiec wówczas należy przedłożyć akt zgonu współmałżonka
 • złożyć pisemne zapewnienie, że nie pozostaje w innym związku małżeńskim
 • złożyć pisemne zapewnienie, że nie istnieje międz nimi pokrewieństwo ani powinowactwo w linii prostej, ani stosunek przysposobienia, że nie są też rodzeństwem rodzonym ani przyrodnim,
 • złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu innych okoliczności, które według prawa wyłączają zawarcie małżeństwa.

Opłata skarbowa za każdy przedstawiany odpis wynosi 15 zł (notatki z archiwum są wolne od opłaty).

Ograniczenia wiekowe.

 • małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat
 • sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie która ukończyła 16 lat.

Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 75 zł
 • za podanie - 5 zł (zapewnienie) plus 0,50zł za załączniki (akty)

Z ważnych przyczyn można skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Opłata skarbowa:

 • za podanie - 5 zł
 • za decyzję - 30 zł
 • każdy załącznik - 50 gr

Do zawarcie małżeństwa poza lokalem USC: w domu (inwalidzi), w szpitalu (ciężko chorzy), w zakładzie karnym potrzebne są dokumenty talie jak przy każdym zamiarze zawarcia małżeństwa oraz dodatkowo zaświadczenie lekarskie lub zgoda naczelnika więzienia. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przez obywateli polskich za granicą - dokumenty jak do zawarcia małżeństwa.

Opłata skarbowa:

 • za podanie - 5 zł
 • za zaświadczenie - 30 zł

Małżeństwa wyznaniowe ze skutkiem prawnym.

Osobom, które zamierzają zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w stałym miejscu zamieszkania jednej ze stron, wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i dzieci.

Do uzyskania zaświadczenia należy złożyć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość.
 • skrócony odpis aktu urodzenia; jeżeli jest to wdowa lub wdowiec wówczas należy przedłożyć akt zgonu współmałżonka.
 • pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 • prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa jeśli wymagają tego przepisy.
 • cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo obowiązany jest złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz odpisu aktu urodzenia; od złożenia takiego dokumentu zwolnić może tylko sąd.

Odtworzenie aktu małżeństwa.

Do odtworzenia aktu małżeńskiego potrzebne jest:

 • zaświadczenie z USC Warszawa Śródmieście i Łodzi Śródmieście (opłata skarbowa 18 zł) z Archiwum USC (bezpłatne) stwierdzające, że USC nie posiada akt.
 • zaświadczenie (11 zł) na jakiej podstawie został wydany dowód osobisty.
 • dokumenty potwierdzające fakt zawarcia małżeństwa (np. zaświadczenie kościelne, karty repatriacyjne, zeznania świadków).

Opłaty skarbowe:

 • za podanie - 5 zł
 • za każdy załącznik - 0,50 gr.
 • za decyzję - 30 zł Prostowanie i uzupełnianie aktu stanu cywilnego.

Akta stanu cywilnego prostuje się i uzupełnia na podstawie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego stwierdzającego zdarzenie wcześniejsze. Prostuje się oczywiste błędy pisarskie. Jeśli w akcie stanu cywilnego i dokumentach stanowiących podstawę jego sporządzenia są identyczne, a strona twierdzi, że akt zawiera błędy, uprawniony do prostowania jest sąd.

Opłata skarbowa:

 • za podanie - 5 zł
 • za każdy załącznik - 0,50 gr
 • za decyzję - 30 zł
 • za każdy odpis skrócony - 15 zł
 • za każdy odpis zupełny - 25 zł

3. Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.

Dziecku, które nie nosi nazwiska ojca i jest małoletnie można nadać nazwisko męża matki. Jest to też możliwe w przypadku, gdy dziecko nosi nazwisko ojca w wyniku sądowego ustalenia ojcostwa. Dziecko, które ukończyło 13 lat musi na tę czynność wyrazić zgodę.

Podanie - 5 zł

Przyjęcie oświadczenia jest bezpłatne, każdy odpis skrócony 15 zł.

4. Organizacja uroczystości jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.

Do organizacji uroczystości jubileuszu długoletniego pożycia potrzebny jest odpis skrócony aktu małżeństwa oraz dowody osobiste jubilatów do wglądu.

5. Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń i kserokopii niemieckich aktów stanu cywilnego.

By otrzymać odpis lub zaświadczenie należy okazać dowód osobisty, wykazać pokrewieństwo lub interes prawny.

Opłata skarbowa:

 • za podanie - 5 zł
 • za odpis skrócony - 15 zł
 • za odpis zupełny - 25 zł
 • za zaświadczenie - 18 zł.

6. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Małżonek rozwiedziony w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, może złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Opłaty skarbowe:

 • za podanie - 5 zł
 • za przyjęcie oświadczenia - 10 zł.
 • za każdy odpis skrócony - 15 zł.

7. Wpisanie aktu małżeństwa, urodzenia i zgonu sporządzonego za granicą.

Do wpisania aktu małżeństwa sporządzonego za granicą niezbędny jest:

1) oryginalny odpis aktu stanu cywilnego.

2) fotokopia lub kserokopia dokumentu musi być poświadczona przez organ, który przechowuje oryginały ksiąg lub konsula.

Wszystkie akta wydane w języku wielojęzycznym nie wymagają tłumaczenia.

Opłata skarbowa:

 • za podanie - 5 zł
 • za decyzję - 40 zł
 • każdy załącznik – 0,50zł

3 odpisy skrócone wydawane są bezpłatnie

8. Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń o braku aktu statu cywilnego w księdze.

By otrzymać odpis lub zaświadczenie należy okazać dowód osobisty, wykazać pokrewieństwo lub interes prawny.

Opłata skarbowa:

 • za podanie - 5 zł
 • za odpis skrócony - 15 zł
 • za odpis zupełny - 25 zł
 • za zaświadczenie - 18 zł.

9. Sporządzanie i odtwarzanie aktu zgonu.

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu, w razie choroby zakaźnej w ciągu 24 godzin.

Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza. Należy również dołączyć dowód osobisty osoby zmarłej i książeczkę wojskową (mężczyźni do lat 50).

Rejestracja zgonu i 3 odpisy aktu zgonu są bezpłatne.

Podanie - 5 zł

Odtworzenie aktu zgonu.

Do odtworzenia aktu zgonu potrzebne jest zaświadczenie z USC Warszawa Śródmieście i Łódź Śródmieście (18 zł) oraz Archiwum USC, stwierdzające, że akt nie posiada.

Należy przedłożyć dowód na fakt sporządzenia aktu zgonu (zaświadczenie kościelne, zeznania świadków).

Opłaty skarbowe:

 • za podanie 5 zł
 • za każdy załącznik 0,50 zł
 • za decyzję 30 zł

3 odpisy po odtworzeniu aktu wydawane są bezpłatnie.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie